Համեմատականությունների վերաբերյալ խնդիրների լուծումը Տեսական նյութ

Համեմատականությունների վերաբերյալ խնդիրների լուծումը

Տեսական նյութ

Համեմատության յուրաքանչյուր անդամ կարելի է արտահայտել 

մյուս երեքի միջոցով։ Իրոք, դիցուք ունենք համեմատություն.

                          ab=cd:

Համեմատությունների հիմնական հատկության համաձայն՝

                                        ad=bc

Այստեղից ստանում ենք.

      a=bcd, d=bca, b=adc, c=adb:

Այս հավասարություններից երևում է, որ եթե համեմատության ան­դամներից մեկը հայտնի չէ (անհայտ է), ապա այն կարելի է գտնել հա­մեմատության մյուս երեք (հայտնի) անդամների միջոցով։ Համեմա­տությունների այս հատկությունն ընկած է նրանց վերաբերյալ 

խնդիրների լուծման հիմքում։ 

 

Խնդիր: 640 մ3 ծավալով ավազանը հավասարաչափ հոսող 

ջրով լցվում է 8 ժամում։ Քանի՞ խորանարդ մետր ջուր կլինի 

ավազանում, եթե խողովակը բաց լինի 5 ժ։ 

 1. 640:8= 80 մ3- 1 ժամում
 2. 80.5= 400 մ3  – 5 ժամում

 

Լուծում։ Ջրի որոնելի քանակությունը նշանակենք x-­ով։ Քանի որ 

ջուրը հոսում է հավասարաչափ, ուստի որոշակի ժամանակում ավա­զանի մեջ լցված ջրի քանակության և այդ ժամանակի հարաբերու­թյունը հաստատուն է։ Ուրեմն կարող ենք հավասարեցնել հետևյալ երկու հարաբերությունները՝ 

x5 և 6408 ստանալով x5 = 6408 համեմատությունը:

Այստեղից գտնում ենք, որ

                        x=56408=400:

Պատասխան՝ 400 մ3:

 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)  Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-­ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ`

ա) 2 ։ 1

2:1=x:8

x=2×8:1=16

բ) 6 ։ 2, 

6:2=x:8

x=8×6:2=24

գ) 2 ։ 22,

2:22=X:8

x=2×8:22

դ) 5 ։ 4=x:8

x=5×8:4=10

ե) 1 ։ 7=x:8

x=1×8:7=1.1/7

զ) 21 ։ 3=x:8

X=21×8:3=56

2) Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի 

համեմատություն.

ա) x4=83,

79+4=83

բ) 7x=95,

7+88=95

գ) 617=x3,

1614+3=617

 

3) Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 34­ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։6:3×4=8 ժամում

4) Բնակարանի մակերեսը 64 մ2 է։ Նրա հատակը ներկելու համար պահանջվում է 21 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 16 մ2 է։

64:21=16:x

x=21×16:64=5.1/4 կգ ներկ

 

Պատ.5.1/4 կգ ներկ

 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

5) 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ 

կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

500:77=300:x

500x=77×300

x=300×77:500=231:5=46.1/5

 

6) Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստա­ցել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանա­կը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։

2:7=14:x

x=14×7:2=49

Պատ. 49 հոգի

 

7) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն 

է պարունակում 56 գ աղ։

160:8=x:56

x=160×56:8=1020գ

8) Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞ 

դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

2500:8=x:12

x=2500×12:8=3750դր

9) Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։

 

32.Հնչյունափոխություն բառը բաղադրիչների բաժանի՛ր և դրանց օգնությամբ բացատրիր:

 

Տրված-Տ բաղադրիչներով բառեր կազմի՛ր և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Ոսկի + ա + գույն, փոշի + ա + կուլ, տարի + ա + վերջ, այգի + ա + պան, բարի + ա + կամ:

Ոսկեգույն, փոշեկուլ,տարեվերջ, այգեպան, բարեկամ

36.Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ

ա) ղ-ից հետո գրվում է ջ.ամբողջ , զղջալ, աղջամուղջ,աղջիկ,

բ) խ-ից հետո գրվում է չ:

 

37.Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ ր-ից հետո գրվում է ջ։արջ, կամուրջ , ջրարջ, մրջուն

 

 1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Բամիա, խավիար, Մարիամ, Սուքիաս, հեքիաթ, դաստիարակ, փասիան, կրիա, օվկիանոս:

 

Սուքիաս դաստիարակված տղա էր նա շատ եր սիրում լողալ։  Ամռանը Սուքիասը իր քույր Մարիամի հետ գնացին  հանգստի  Հնդկական օվկիանոսի ափ նրանք շատ լավ ժամանակ էին անցկացնում ։ Մեկ օր երեկոյան Մարիամն ու Սուքիասը գնացին ճաշի և այդ ռեստոռանում մատուցում էին կրիայի խավիար որը շատ յուրահատուկ համ ուներ իսկ Սուքիասը պատվիրեց բամիայով աղցան ։ Ընթրիկից հետո նրանք զբոսնում էին գալիս տեղի այգիներում  և հանկարց ատ գեղեցիկ թրչուն տեսան արծաթագույն փետուրներով Սուքիասը անմիջապես համացացնում գտավ այդ թռչունի անունը և իրենք իմացան որ դա փիսիան է որը այժմ  ներառված է կարմիր գրքում ։

 1. Տրված բառերը գործածելով’ հորինիր պատմություն:

 

Մատյան, մետաղյա, հրեա, էներգիա, Անդրեաս, քվեարկել:

Անդրեասը մի հրեա տղա էր։ Երկրում ընտրություններ էին և այդ տարին նա առաջին անգամ պիտի գնար ընտրության առաջին անգամ ուներ ընտության իրավունք։ Առավոտյան զարթնեց և լի էր էներգիաով նախաճշեց և շտապեց ընտրության ։ Ընտրատարած մոտենալուն պես բացեց հսկա  մետաղյա դուռը և մոտեցավ մատենավարներին սակայն մատյանում իր անունը չգտավ նա շատ վշտացավ քանի որ շատ երկար էր սպասում այդ օրվան։ Սակայն մոտեցավ ընտրատարածքի աշխատակիցը և տեղում Անդրեսին ներառեցին ընտրոցների ցուցակում։ Նա շատ հպարտ մոտեցավ և  քվեարկեց իր ցանկանած թեկնածուի օգտին։

 

 1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

 

Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղիազարյան, կյանք:

 

 1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմությո՛ւն հորինիր:

 

Հիանալ, էական, ծիածան, ձիարշավ, րոպեական, գնչուական:

Մի աղջիկ գնում էր գյուղ իր հայրիկի և մայրի հետ նա շատ էր սիրում գյուղի ճանապարհը։ Ճանապարհին հիանում էր տեղանքի գեղեցկությամբ։ Այդ օրը անձրև էր գալիս և հանկարծ րոպեական եղականը փողվեց և դուսր եկավ մի հիանալի ծիածան։ Այս պահին մայրիկը ասաց որ բոլորը նայեն ձախ այդ կողմում մի այլ գեղեցիկ տեսարան սարի լանջին ձիարշավ էր իսկ կողքը փոքրի գնուչերը պարում էրն գնուական պարեր ։ Երևի շատ էինն ուրախացել որ վերջապես արև էր։ Հայրիկը կանգ առավ և նրանք դուր եկան  եքենայից օդում էական տարբորություն կար շատ տաք էր։

 

 1. Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: Ո՞ր դեպքում գրեցիր յ-ն:

 

Հայացք, հայելի, հոյակապ, միացում, ձիարշավ, տիեզերական, փակեյի, կայարան, խաբեություն, էի, գնայի, բույեր, տղայի, Մարոյի:

 

 1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

 

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու ողը կոտրվել է: (ող, ոխ)

Ոխը սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց բույնը գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հոգի ձեռք-ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի բունը: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել Վիկտորիա շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

Տնեցիներն այնքան են վարժվել Վիկտորյաի  անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

 

Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

 

Քո չքնաղ ծաղկի բույրն է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)

Անթիվ ու բյուր են աստղերը: (բույր, բյուր)

Ասիան երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)

Ասյան երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)

Սոֆիան գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

Սոֆյան գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)ոա`Q1

Խորխե Բուկայ «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա

J.Bukay

Երբ ես փոքր էի, պաշտում էի կրկեսը, և կրկեսում ամենից շատ գազաններն էին ինձ դուր գալիս: Ինձ հատկապես փիղն էր գրավում, որը, ինչպես հետո իմացա, նաև մյուս երեխաների սիրելին էր:

Ներկայացման ժամանակ այդ հսկայական վայրի կենդանին ցուցադրում էր իր անասելի քաշը, ուժը, չափսերը… Բայց իր ելույթից հետո մինչև հաջորդ ելույթի սկիզբը նա շղթայված էր, շղթայի մի ծայրը կապված էր փղի ոտքին, իսկ մյուսը` գետնի մեջ խրված ցցին:
Այն ընդամենը փայտի մի կտոր էր, որ միայն մի քանի սանտիմետր էր խրված հողի մեջ: Չնայած շղթան հաստ էր և ամուր, ինձ համար ակնհայտ էր, որ այդպիսի կենդանին, որն ընդունակ է ծառեր արմատախիլ անելու, հեշտությամբ կարող էր այդ ցիցը հանել ու փախչել:
Ինձ համար հանելուկ էր մնացել` ի՞նչն էր նրան պահում, ինչո՞ւ նա չէր փախչում:
Երբ դեռ հինգ-վեց տարեկան էի, հավատում էի մեծահասակների իմաստնությանը: Չեմ հիշում` այս հարցերը ես տվեցի ուսուցչի՞ս, հայրիկի՞ս, թե՞ հորեղբորս: Նրանցից մեկն ինձ բացատրեց, թե փիղը չի փախչում, քանի որ  վարժեցված է:
Այդ ժամանակ ես տվեցի միանգամայն ակնհայտ հարց. «Եթե փիղը վարժեցված է, էլ ինչո՞ւ են նրան շղթայում»:
Հիշում եմ, որ ոչ մի բավարար պատասխան չստացա: Ժամանակի ընթացքում մոռացա փղին էլ, նրա հետ կապված հարցերն էլ և այդ մասին հիշում էի միայն մարդկանց շրջապատում, ովքեր գոնե մեկ անգամ այդ հարցն իրենց տվել են:
Մի քանի տարի առաջ հայտնաբերեցի, որ, հուրախություն ինձ,  բավականին խելացի մի մարդ գտել է հարցի պատասխանը` կրկեսային փիղը չի փախչում, որովհետև նա մանկուց կապված է նմանատիպ ցցի:
Աչքերս փակեցի և պատկերացրի ցցին կապված նորածին անպաշտպան փղին: Վստահ եմ, որ այն ժամանակ փղիկն ամբողջ ուժով ձգվել է` փորձելով ազատվել: Բայց, չնայած  ջանքերին, ոչինչ չի ստացվել, քանի որ ցիցն այն ժամանակ բավականին ամուր է եղել:
Պատկերացնում էի, թե ինչպես է նա երեկոյան ուժասպառ ընկնում, իսկ առավոտյան փորձում նորից ու նորից… Մինչև, իր համար սարսափելի մի օր, նա հնազանդվել է իր ճակատագրին՝ ընդունելով սեփական անզորությունը:
Այդ հսկա և հզոր փիղը կրկեսից չի փախչում, քանի որ խեղճը կարծում է, թե չի կարող:
Նրա հիշողության մեջ մնացել է անզորության այն զգացողությունը, որն ապրել է ծնվելուց անմիջապես հետո:
Եվ ամենավատն այն է, որ այդ հիշողությանը նա երբեք չի կասկածում:
Նա այլևս երբեք չի փորձել իր ուժը կիրառել:
-Այսպիսին է կյանքը, Դեմիան: Բոլորս էլ ինչ-որ բանով նման ենք կրկեսի փղին. այս կյանքում մենք կապված ենք հարյուրավոր ցցերի, որոնք սահմանափակում են մեր ազատությունը:
Ապրում ենք` համարելով, որ «չենք կարող» անել բազում գործեր, ուղղակի, որովհետև, շատ վաղուց, երբ դեռ փոքր էինք, փորձել ենք ու չենք կարողացել:
Այն ժամանակ վարվել ենք այս փղի նման, մեր հիշողության մեջ գրանցել ենք այսպիսի հրահանգ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում և երբեք չեմ կարողանա»:
Մենք մեծացել ենք այս հրահանգով, որն ինքներս ենք մեզ տվել, և դրա համար էլ երբեք չենք փորձել ցիցը հանել:
Երբեմն, շղթայի ձայնը լսելիս, հայացք ենք ձգում ցցին և մտածում.
Չեմ կարողանում և երբեք էլ չեմ կարողանա:
…. Եվ միակ ձևը պարզելու, որ դու  կարող ես ինչ-որ բանի հասնել, նոր փորձ անելն է, որի մեջ կներդնես քո ամբողջ ոգին:

Հարցեր և առաջադրանքներ:
Ինչի՞ մասին է պատմվածքը:Պատմվացք մի փղիկի մասինե որ չեր զգում ազատուցյուն իսկ ամեն միմարդ թե կենդանին պետքա զգա ազատություն
Ի՞նչ է սովորեցնում այս ստեղծագործությունը:Ես հասկացա որ մարդիկ տանջելով կենդանիներին նրանք փող են ստանում օր ու գիշեր։
Նմա՞ն ես այդ փղիկին:ես կարծում եմ որ ես նման չեմ որտև ես ունեմ երազանք ու քիչ քիչ գնում եմ իմ երազանքին
Բառարանի օգնությամբ գտիր տրված բառերի հոմանիշները`

հսկայական-վիթխարի

ամուր-պինդ, ամրակուռ, սերտ

ակնհայտ-Ակներև

անասելի-աննկարագրելի

խելացի-իմաստուն

ջանք-եռանդ, աշ․խատանք

բազում-բազմաթիվ, անթիվ, անհամար,

A. Answer these questions.
1. Why did Jack make long voyages? Jack made long voyages because he was a sailor.
2. Where did Gloria live? Gloria lived near  his mother’s house .
3. Why did Jack think about Gloria all the time? Jack thought about Gloria all the time because he loved her very much
4. Where did Jack send Gloria the parrot from? Jack sent Gloria the parrot from Africa.
5. Where did Jack get Gloria’s letter about the parrot? When Jack’s ship reached Australia, there was a letter from Gloria.
6. What did Gloria do to the parrot? Gloria ate the parrot.
B. Which words in the story on page 4 mean the opposite of
1. short-long 4. old-new 7. worse-good
2. last-next 5. little-big
3. ugly-pretty 6.wine-nonalcoholic
C. Write this story. Put one word in each empty place. You will find all
the correct words in the story on page 4.

Freetown is a port in West Africa. Jack and another sailor from his ship
went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey parrot and
it said ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going to give it to Gloria.
She’s the daughter of my mother’s neighbor It will be a nice present for her,’ Then
Jack and his friend returned a restaurant and ate meat and fried potatoes there.
They felt very good.

Պառավ ձին: Լև Տոլստոյ

Մեզանում Պիմեն անունով մի հի՜ն ծերունի մարդ կար։

Իննսուն տարեկան էր։ Պարապ-սարապ ապրում էր իր թոռան մոտ։ Մեջքը կռացած, փայտը ձեռին, ոտները դանդաղ քարշ տալով՝ ման էր գալի։ Բերանը անատամ, դեմքը կնճռոտած, իսկ ներքին շրթունքը դողդողում էր շարունակ։ Ման գալիս, խոսելիս շրթունքներով ծլըփացնում էր, ու անկարելի էր հասկանալ, թե ինչ է ասում։

Մենք չորս եղբայր էինք, չորսս էլ սիրում էինք ձի նստել, բայց նստելու հանգիստ ձի չունեինք։ Միայն մի պառավ ձիու էին թողնում նստենք, որի անունը Սևուկ էր։

Մի անգամ մայրիկս մեզ իրավունք տվեց ձի նստենք, ու ամենքս միասին ծառայի հետ գոմը վազեցինք։ Դարձյալ Սևուկը թամբեցին մեզ համար։ Առաջինը նստեց մեծ եղբայրս։ Քշեց կալը գնաց, պարտեզի չորս կողմովը պտտվեց, դեպի մեզ եկավ թե չէ, ձեն տվինք՝ հապա դե մի չափ գցի։ Նա սկսեց Սևուկին զարկել ոտներով, մտրակով, ու Սևուկը վազեց մեր կողքից։

Մեծից հետո մյուս եղբայրս նստեց։

Նա էլ երկար ման եկավ, նույնպես մտրակով քշեց Սևուկին ու չափ գցեց սարի տակից։ Դեռ էլի էր ուզում ման գալ, բայց երրորդ եղբայրս խնդրեց, որ շուտով թողնի իրեն։ Երրորդ եղբայրս քշեց և՛ դեպի կալը, և՛ պարտեզի չորս կողմով, և՛ գյուղի միջով ու արագությամբ բաց թողեց սարի տակից դեպի գոմը։ Երբ մեզ հասավ, Սևուկը հևում էր, իսկ շլինքն ու ազդրերը քրտնքից սևացել էին։ Հերթն ինձ եկավ։ Ես ուզում էի եղբայրներիս զարմացնեմ, ցույց տամ, թե ոնց եմ քշում։

Սկսեցի քշել Սևուկին բոլոր ուժով։ Բայց Սևուկը չէր ուզում գոմից հեռանա։ Ինչքան տվի, ինչ արի-չարի, տեղիցը չշարժվեց, հենց վախում էր ու ետ-ետ գնում։ Ես բարկացա ու ինչքան ուժ ունեի, սկսեցի զարկել մտրակով ու ոտներով։ Աշխատում էի զարկել էն տեղերին, որ ավելի ցավ են տալի։ Մտրակը կոտրեցի ու ձեռիս մնացած կտորով սկսեցի գլուխը ծեծել։ Բայց Սևուկը էլ չէր ուզում գնալ։ Այն ժամանակ ես ետ եկա, ծառային խնդրեցի, որ մի ավելի ամուր մտրակ տա։ Ծառան ասավ.
-Հերիք էր, ինչ քշեցիք, վեր եկեք, ինչո՞ւ եք տանջում անասունին։

Ես նեղացա.

— Ո՞նց թե, ես իսկի չեմ քշել։ Տես ինչպես չափ կգցեմ հիմի։ Դու միայն ինձ մի ավելի ամուր մտրակ տուր, ես սրան մի վառեմ։

Ծառան գլուխը թափ տվեց․

— Է՜հ, ախպեր, դուք խղճմտանք չունեք, դրան էլ ի՞նչ վառել կուզի։ Տեսեք, արդեն քսան տարեկան ձի է։ Տանջված անասուն է, հազիվ է շունչ քաշում։ Պառավել է, հասկանում եք, թե՞ չէ․ ա՛յ, Պիմենի պես պառավել է։ Մի՞թե կնստեիք Պիմենի մեջքին ու էդպես մտրակով կծեծեիք ուժիցը վեր, մի՞թե չէիք խղճահարվիլ։

Ես իսկույն հիշեցի Պիմենին և ականջ դրի ծառային։

Ձիուց իջա ու երբ մտիկ արի, թե ինչպես էին նրա քրտնած կողքերը բարձրանում ու ցածրանում, ինչպես էր պնչերով ծանր շունչ քաշում, հևում՝ մազթափ պոչը շարժելով, տեսա, որ վատ վիճակի մեջ էր։ Իսկ ես կարծել էի, թե նա էլ էր ինձ պես ուրախանում։ Այնպես մեղքս եկավ Սևուկը, այնպես մեղքս եկավ, որ սկսեցի քրտնած վիզը համբուրել, ներողություն .խնդրել, որ ծեծել եմ։ Այն օրվանից, ինչ մեծացել եմ, ես միշտ խղճում եմ ձիաներին ու, երբ տեսնում եմ նրանց չարչարելիս, հիշում եմ պառավ Սևուկին ու պառավ Պիմենին։

Առաջադրանք:

ա)  Նկարագրե՛ք Պիմեն ծերունուն և հիմնավորե՛ք նրա կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքի մեջ։

Պիմեն ծերունին իննսուն տարեկան էր։ Մեջքը կռացած, անատամ  շատ ծեր էր ։

բ)  Ընտրե՛ք և հիմնավորե՛ք այն մտքերը, որոնք արտահայտված են պատմվածքի գաղափարում, և հիմնավորե՛ք, թե ինչո՛ւ չեք ընտրել մյուս  մտքերը։

Ես հասկացա որ պետք չէ տանջել ծեր կենդանիներին որովհետև նրանք չեն կարող շատ վազել։Թե մարդիկ թե կենդանիները ծերանում են և այդքան ուժ չունեն ինչպես որ երիտսարդ տարիքում։

 

 • Ձիերը վարելու համար են, և նրանք դրանից հաճույք են ստանում։  Որովհետև ձիերը այդ ժամանակ իրենց պետքական են զգում։
 • Մարդն ու կենդանին նույնը չեն, պետք չէ նրանց համեմատել։ Որովհետև մարդ կարող է խոսալ։
 • Ծերությունը վերաբերում է և՛ կենդանիներին, և՛ մարդկանց։
 • Բոլոը  ծերանում են և կենդանիները և մարդիկ։
 • Միշտ պետք է խղճով գործել։
 • Միշտ պիտի ճիշտ վարվես բոլորի հետ որովհետև յուրաքանչյուր տարիքում մարդը և կենդանին յուրովի վերաբեերմունք է պահանջում։
 • Մարգը ձիու տարերքն է՝ երիտասա՞րդ է նա, թե՞ ծեր։ 20տարեկանում չին արդեն ծեր  է իսկ մարդը  երիտասարդ յուրաքանչյուրը իր երիտասարդության և ծերության տարիքը ունի։
 • Ծեր կենդանին, ինչպես ծեր մարդը, հոգածության կարիք ունեն։
 • Այո երբ կենդանին ծերանում է պիռի հոգ տանես իր մասին ։ Երբ որ մարդն է ծերանում պիտի նույնպես հոգ տաննես չէ որ մեր ծնորղներն էլ հոգ են տարել մեր մասին երբ մենք չենք քայլել չենք խոսել երբ փոքրիկ էինք։

Հարաբերություններ

Հարաբերություններ

 

 

Առաջադրանքներ

1/ Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի

ա․ 36  15/21

բ․ 108   45/63
գ․ 24  10/14
դ․ 48  20/28
ե․ 60  25/35

2/ ամեմատե՛ք ամբողջ թվերը.
ա) 0 >3, դ) –1 < 1, է) –13 <2,
բ) –4 և< 2, ե) 5 և > –3, ը) –1000 և >1,
գ) –3 և > –10, զ) –16 և<–12, թ) 25 >–25։

3/ Գտե՛ք հարաբերությունը.
ա) 13-ի և 25-ի,
բ) 22-ի և 11/9 -ի,
գ) 7/3-ի և 14/9-ի:
դ) 30-ի և 12-ի,
ե) 65-ի և 25 -ի,
զ) 6/7-ի և 9/5-ի:

Առաչադրանք գրքից

1. Բառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր:

 

Դափնեվարդ, դժոխք, դաշույն, դոդդոջույն, դադար, դարձյալ, դաղձ, դաշունահար, դողէրոցք, դդում, դյութել, դժվարըմբռնելի, դարպասապահ, դղրդյուն:

Դադար, դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ, Դափնևարդ, դդում, դյութել, դժողք, դժվարըմբռնելի,  դղրդյուն, դողդոջուն, դողերոց։–

 

2. Այբբենական կարգով դասավորիր՝

 

6

ա) ուսուցիչներիդ անունները,

 • Անահիտ Բալաբեկյան
 • Գոհար Եղոյան
 • Դիանա Նազարյան
 • Կարինե Պետրոսյան
 •  Միլենա Սիմոնյան,
 • Մարիամ Առուշանյան
 • Տաթև Մկրտչյան

բ) դպրոցում գործածվող առարկաների անունները,

 • Անգլերեն
 • Բնագիտություն,Բանավոր մաթեմատիկա
 • Երգ
 • Մայրենի,Մաթեմ
 • Պատմություն,Պար
 • Ռուսերեն
 • տեխնոլոգիա

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

ականջակալ

գիրք

զարդ

ժամացույց

խաղ

կասմետիկա

մազաբրիկ

 

 

3. Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված է, թե քանի հնչյուն կա):

 

Օրինակ՝

եղևնի (7) – յ, ե, ղ, ե, վ, ն, ի:

Տաթե (5)-Տ,ա,թ,ե,վ,

ամենաերկար-ա,մ,ե,ն,ա,յ,ե,ր,կ,ա,ր  (11),

երեվալ(7)-յ,ե,ր,ե,վա,լ,

որեէ (6)-վ,ո,ր,ե,վ,է,

երանգաորել (12), յ,ե,ր,ա,ն,գ,ա,վ,ո,ր,ե,լ,

որկոր (6),վ,ո,ր,կ,ո,ր,

անողնաշար (9),ա,ն,վ,ո,ղ,ն,ա,շ,ա,ր,

ամենաողորմելի (14),ա,մ,ե,ն,ա,վ,ո,ղ,ո,ր,մ,ե,լ,ի

 1. Նախադասությունները լրացրո´ւ:

 

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են՝  ա, է (ե), ը, ի, օ (ո), ու,

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են՝ բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ:

 1. Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ

 

ա) ր-ից հետո գրվում է դ

երդում,կարդալ,արդուկ,արդի,բրդյա,նարդի,վարդ։

բ) ր-ից հետո գրվում է թ:

երթուղային,երթուղի,արթուն,կարթ,

 

 1. Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ

 

ա) ր -ից հետո գրվում է գ.

երգ, համերգ,երգարվեստ,թարգմանիչ, միրգ,գորգ

բ) ր -ից հետո գրվում է ք:

քրքջալ,,վարք,վարքագիծ։

 

 1. Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ

 

ա) ր -ից հետո գրվում է բ.

որբ,երբ,սուրբ,դարբին,նուրբ

բ) ր -ից հետո գրվում է փ:

փրփուր,արփինե,երփներանգ

 

5․Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ

 

ա) ր -ից հետո գրվում է ձ.

արձակուրդ,բարձ,վարձ,փորձ

բ) ր -ից հետո գրվում է ց:

ուրց,հարց,կորցնեյ,վերցնել

6․Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ

 

ա) ր -ից հետո գրվում է ջ.

արջ,թրջել,վերջ,վերջաբան,

բ) ր -ից հետո գրվում է չ:

նկարչական,փարչ,

 

Բլոգի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրում եմ իմ բլոգը
Աշխատանքի ընթացքը

 • Ներկայացնել բլոգ
 • Իմ մոտ կա 16 հատ բաժին
 • մայրենի,ես և շրջակա աշխարհը, մաթեմատիկա,մարզական,ռուսերեն,տեխնելոգիյա,
 • Գրել բլոգի հրապարակված առաջին նյութի ամսաթիվը, վերնագիրը և հղումը դնել վերնագրի վրա:

  Let’s Learn More

 • Գրել, թե բլոգը ինչ բաժիններ ունի, որն է դրանցից ամենաքիչն օգտագործում և ինչո՞ւ:
 • մայրենի,ես և շրջակա աշխարհը, մաթեմատիկա,մարզական,ռուսերեն,տեխնելոգիյա,
 • Արդյոք բլոգը համապատասխանում է Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին, ի՞նչ առաջարկներ ունես կարգի հետ կապված։
 • Ներկայացրու որևէ մեկի բլոգը, որը շատ ես հավանում և գրիր, թե ինչո՞ւ ես հավանում:ես հավանումեմ Աննա Բարսեղյանի բլոգը որովհետև նա սիրուն բանաստեղծություններ
 • Գրիր քո, ինչպես նաև ծնողներից որևէ մեկի վերաբերմունքը քո բլոգի և բլոգային ուսուցման վերաբերյալ: